Gestió d'incidències

Entenem per incidència qualsevol situació anòmala que sembli sortir-se del context establert pels estàndards informàtics de l'organització. El principal objectiu dels nostres tècnics és resoldre, de la manera més ràpida i eficaç possible, qualsevol incident que causi una interrupció en els serveis dels nostres clients.

La metodologia de resolució d'incidències duta a terme per Apemtic divideix el procés en cinc fases perfectament diferenciades i definides, que permeten detectar el problema des dels seus començaments i recopilar totes les dades relatives al mateix i als seus possibles solucions, per posteriorment implantar la solució escollida i realitzar un seguiment de la mateixa per comprovar si el problema ha quedat definitivament resolt.

Aquestes fases són les següents:

  • Identificació i Registre de les Incidències

  • Anàlisi del Problema

  • Propostes de Possibles Solucions

  • Implantació de la Solució

  • Seguiment de la Solució

Mitjançant la utilització d'aplicacions obertes a clients i usuaris, aquests poden obrir, tancar i validar ordres de servei estant permanentment informats de l'estat de les seves incidències, les mesures que es prenen i les solucions que s'implanten per evitar que es reprodueixin.

Els nostres clients poden consultar directament els registres històrics i obtenir informes d'operació, a partir dels quals mesurar paràmetres de qualitat en la resolució d'aquestes incidències.

joomla template 1.6